Poradnia Urazowo Ortopedyczna ORTOMED Sp z o. o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Jana Kochanowskiego 15

Informacja o wpływie działalności wykonywanej
przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko


Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące
polegającą na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące
  Perform – X MS-650 HF LC - aparat RTG ogólnodiagnostyczny, stacjonarny
  Zezwolenie MWIS nr 2/134/2014 z dnia 23.10.2014 r.
 • uruchamianiu pracowni RTG
  Decyzją MWIS nr 1/132/2014 z dnia 23.10.2014 r.
 • realizacji medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki
  konwencjonalnej, na które uzyskano zgodę MWIS Decyzją nr 3/29/2019 z dnia 05.08.2019 r.

Wykonane pomiary dozymetryczne skuteczności osłon stałych ( ścian, drzwi podłogi stropu) wykazują,
że dawka za osłonami jest ˂0,5mSv/rok
(Firma AAXIS Protokół nr RTG-PD/02/04/14)
Rutynowo prowadzone kwartalne pomiary środowiskowe, zlecone Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie również potwierdzają skuteczność zastosowanych
osłon.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w
okresie 2.04.2020-01.04.2021 nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i
środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.